Referencje
rekomendacja

CDE Euro-Profit wdro?y?o w naszej przychodni System Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001. System rozbudowano o zarz?dzanie jako?ci? w rentgenodiagnostyce. Wspó?praca z firm? uk?ada?a si? wzorowo. Euro-Profit sprawuje sta?y nadzór nad naszym systemem.

Tachir Kotowski
Pe?nomocnik ds. SZJ Przychodni Specjalistycznej OLK-MED

rekomendacja

Firma Euro-Profit wdro?y?a w CSK Food Enrichement Poland jeden z pierwszych w Polsce systemów ISO 22000. Wdro?enie zako?czy?o si? pe?nym sukcesem i wydaniem certyfikatu bez stwierdzenia niezgodno?ci przez najwi?ksz? na ?wiecie jednostk? certyfikacyjn? SGS. Serdecznie polecamy konsultantów Euro-Profit.

Gra?yna Waszak
Pe?nomocnik ds. SZB? CSK Food Enrichement Poland

rekomendacja

Firm? Euro-Profit wybrali?my jako naszego partnera we wdra?aniu systemu zarz?dzania jako?ci? zgodnego z norm? PN-EN ISO 9001. Od pocz?tku naszej wspó?pracy da?o si? zaobserwowa? sumienno?? i bardzo dobre przygotowanie konsultanta prowadz?cego wdro?enie w naszej firmie. Proces wdra?ania przebieg? bardzo sprawnie i oparty by? o rzeteln? wspó?prac?, zapewniaj?c ?atw? wymian? informacji oraz szybkie wyja?nianie wszelkich w?tpliwo?ci. Audyt certyfikuj?cy potwierdzi? nasze dobre przygotowanie, które zawdzi?czamy firmie Euro-Profit.

Dariusz Stachowiak
W?a?ciciel Hurtowni Artyku?ów Dzieci?cych Smykoland

rekomendacja

Z przyjemno?ci? polecam firm? CDE Euro-Profit jako pomoc w procesie wdra?ania systemu ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Wszyscy pracownicy charakteryzuj? si? nienagann? kultur? osobist?, uprzejmo?ci? oraz ch?ci? pomocy i wsparcia. Wszystkim firmom dokonuj?cym wyboru doradcy pragniemy poleci? firm? Euro-Profit jako solidnego i rzetelnego partnera.

Albert Witkowski
W?a?ciciel ERAL Us?ugi Techniczne

rekomendacja

Niniejszym listem referencyjnym pragniemy wyrazi? nasze zadowolenie z us?ug ?wiadczonych przez Euro-Profit. Wdro?enie systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001 zosta?o przeprowadzone terminowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Z pe?n? odpowiedzialno?ci? polecamy wszystkim Euro-Profit jako partnera we wdra?aniu systemów jako?ci.

Katarzyna Horabik
Pe?nomocnik ds. SZJ Przedsi?biorstwa Projektowo-Budowlanego PERFEKT Sp. z o.o.

rekomendacja

Sk?adamy Pa?stwu serdeczne podzi?kowanie za wk?ad wniesiony w uzyskanie certyfikatów ISO 9001, ISAO 14001 oraz PN-N 18001. Trud i zaanga?owanie konsultanta przy wdro?eniu systemu mia? istotny wp?yw na rozwój i umocnienie na rynku pozycji TAMAX-BIS Budownictwo.

Mariusz Michalski
Pe?nomocnik ds. ZSZ TAMAX-BIS Budownictwo

rekomendacja

System wdro?ony przez Euro-Profit w pe?ni spe?nia? oczekiwania Zarz?du oraz pracowników Fabryki Mebli Gala Collezione. Konsultanci uczestniczyli we wszystkich etapach wdro?enia. Na uwag? zas?uguje partnerskie i elastyczne podej?cie do wdro?enia. Wszystkim zainteresowanym polecamy Euro-Profit jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Piotr Kordylewicz
Pe?nomocnik ds. SZJ Fabryki Mebli GALA COLLEZIONE

rekomendacja

W imieniu Zarz?du ZBI TURBUD Sp. z o.o. pragn? wyrazi? podzi?kowania za pomoc podczas wdro?enia Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania. Pa?stwa profesjonalna pomoc, zaanga?owanie oraz bezcenne do?wiadczenie w pe?ni zas?uguj? na nasz szacunek.

Tomasz Jarzy?ski
Pe?nomocnik ds. ZSZ Z.B.I. TURBUD Sp. z o.o.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02