Pozosta?e systemy zarz?dzania

iso-17025ISO 17025

Wymagania dotycz?ce laboratoriów badawczych i wzorcuj?cych.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025 stanowi wytyczne dla laboratoriów badawczych, chc?cych potwierdzi? swoj? wiarygodno?? w zakresie wykonywanych bada?. Wdro?enie ko?czy si? uzyskaniem akredytacji udzielanej przez Polskie Centrum Akredytacji.

aquapAQAP

Allied Quality Assurance Publication.

AQAP to zbiór standardów NATO dotycz?cy systemów zapewnienia jako?ci dostawców. Publikacje AQAP oparte s? na normach serii ISO 9000 i stanowi? ich uzupe?nienie. Standardy AQAP obowi?zuj? organizacje ubiegaj?ce si? o bycie dostawcami dla si? zbrojnych, które skupione s? w ramach NATO.

iso-ts-16949ISO TS 16949

System jako?ci dla bran?y motoryzacyjnej.

ISO/TS 16949 jest Specyfikacj? Techniczn? ISO, która ujednolica istniej?ce ameryka?skie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i w?oskie (AVSQ) normy systemów jako?ci w bran?y motoryzacyjnej, w obr?bie globalnego przemys?u motoryzacyjnego. Celem jest wyeliminowanie potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spe?nienia wymaga? klienta. ISO/TS 16949 ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zak?adów produkuj?cych i/lub dostarczaj?cych us?ugi dla bran?y motoryzacyjnej.

iso-13485ISO 13485

System jako?ci dla produkcji wyrobów medycznych.

Norma ISO 13485: okre?la wymagania dotycz?ce systemu zarz?dzania jako?ci? dla organizacji, które musz? wykaza? swoj? zdolno?? dostarczania wyrobów medycznych zgodnych z przepisami prawa i wymianami klientów. Zosta?a opracowana z przeznaczeniem do stosowania przez organizacje w zwi?zku z projektowaniem i rozwojem, produkcj?, instalowaniem i serwisem wyrobów medycznych.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02