System Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001:2008

system zarzadzania jakosciaPonad 800 tysi?cy certyfikowanych firm czerpie korzy?ci z normy ISO 9001:2008 jako narz?dzia do zarz?dzania organizacj? i doskonalenia swojej dzia?alno?ci. ISO 9001 to najpopularniejszy standard zarz?dzania zarówno w Polsce jak i na ?wiecie.

Norma ustanawia, maj?ce zastosowanie na ca?ym ?wiecie, wymagania dla zapewnienia jako?ci wyrobów, us?ug oraz projektowania i rozwoju. Ka?da organizacja d??y do optymalizacji mechanizmów swojej dzia?alno?ci. Mo?e to oznacza? zwi?kszenie udzia?u w rynku, zmniejszenie kosztów, wdro?enie efektywniejszego zarz?dzania czynnikami ryzyka czy podniesienie poziomu zadowolenia klienta. System zarz?dzania jako?ci? stanowi struktur? umo?liwiaj?c? monitorowanie i zwi?kszanie efektywno?ci dzia?a? w ka?dym obszarze.

System zarz?dzania jako?ci? pomaga zidentyfikowa? i spe?ni? wymagania klientów, dostawców oraz innych zainteresowanych stron. Pomaga tak?e organizacjom w optymalizowaniu ich procesów przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Wdro?ony i stosowany system obejmuje wszystkie procesy i komórki organizacyjne w firmie, w tym m.in.: realizacj? us?ug i produkcj?, planowanie, zakupy, nadzór nad dokumentami, reklamacje, zadowolenie klienta, gospodark? magazynow?, kontrol? jako?ci, bhp, kadry.

Wdro?enie normy ISO 9001 jest korzystne dla wszystkich organizacji planuj?cych udoskonalenie stosowanych mechanizmów dzia?ania i zarz?dzania, bez wzgl?du na ich wielko?? czy sektor dzia?alno?ci.

Przy wdro?eniu Systemu Zarz?dzania Jako?ci? korzystamy z dodatkowych, nowoczesnych narz?dzi zarz?dzania:

  • Six Sigma,
  • Kaizen,
  • APQP - zaawansowane planowanie jako?ci,
  • Lean Manufacturing,
  • Poka Yoke,
  • Just in time,
  • SPC - statystyczne sterowanie procesami,
  • FMEA - Analiza przyczyn i skutków wad,
  • BSC - Balanced Score Card.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02