System Zarz?dzania ?rodowiskowego ISO 14001

srodowisko Oddzia?ywanie na ?rodowisko naturalne ju? dawno przesta?o by? problemem pojedynczego przedsi?biorstwa, miasta, gminy lub kraju. Konieczne jest globalne podej?cie, które nie ko?czy si? na granicy odpowiedzialno?ci pojedynczego przedsi?biorstwa czy jednostki administracyjnej.
System zarz?dzania ?rodowiskowego oparty o norm? ISO 14001 zwraca uwag? organizacji na jej wp?yw na ?rodowisko, b?d?cy wynikiem oddzia?ywania produkcji, us?ug lub konkretnego wyrobu. Celem normy jest wspomaganie ochrony ?rodowiska i zdefiniowanie regu? równowagi mi?dzy zachowywaniem rentowno?ci i minimalizacj? wp?ywu dzia?alno?ci na ?rodowisko naturalne.
ISO 14001 mo?e by? wdra?ane przez wszystkie organizacje, chc?ce dba? o ?rodowisko naturalne oraz by? postrzegane jako nowoczesne, przyjazne ?rodowisku naturalnemu oraz post?puj?ce zgodnie z przepisami prawa.

Korzy?ci z wdro?enia ISO 14001:

  • poprawa efektywno?ci zu?ycia surowców, energii i zmniejszenie ilo?ci odpadów,
  • nadzór nad aspektami ?rodowiskowymi,
  • spe?nienie wymogów prawa dotycz?cych ochrony ?rodowiska,
  • zmniejszenie ryzyka ?rodowiskowego i unikanie awarii ?rodowiskowych,
  • redukcja czynników szkodliwych do dopuszczalnego poziomu,
  • utrzymanie dobrego odbioru publicznego i dobrych stosunków ze spo?eczno?ci? lokaln?,
  • wzrost zaanga?owania pracowników,
  • uregulowanie obszaru op?at za korzystanie ze ?rodowiska naturalnego,
  • eliminacja kar na?o?onych przez organy kontrolne za nieprawid?owo?ci w obszarze ochrony ?rodowiska naturalnego.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02