Systemy Zarz?dzania Bezpiecze?stwem i Higien? Pracy PN-N 18001, OHSAS

bhp System Zarz?dzania BHP PN-N 18001 to Polski standard formu?uj?cy zespó? ?rodków i dzia?a? prawnych, organizacyjnych, których celem jest zabezpieczenie cz?owieka w procesie pracy, w szczególno?ci przed wypadkami i chorobami zawodowymi, podczas ca?ego okresu aktywno?ci zawodowej.

Norma definiuje 20 obszarów zarz?dzania bezpiecze?stwem pracy, m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, ?rodki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, promocja BHP w przedsi?biorstwie, bezpiecze?stwo poza prac?, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewn?trzna.

OHSAS 18001 to mi?dzynarodowa specyfikacja systemów zarz?dzania bezpiecze?stwem i higien? pracy. Idea oraz wymagania OHSAS s? podobne do polskiej normy PN- N 18001:2004. Ró?nice w wymaganiach dotycz? np. opracowania oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców dostawców i odwiedzaj?cych organizacj?.

Korzy?ci z wdro?enia Systemu Zarz?dzania BHP:

  • dostosowanie organizacji do wymaga? przepisów prawa w zakresie BHP,
  • identyfikacja zagro?e? dla bezpiecze?stwa pracowników i szybkie przeciwdzia?anie tym zagro?eniom,
  • zmniejszenie liczby wypadków i urazów przy pracy,
  • ograniczenie kosztów zwi?zanych z wypadkami,
  • zmniejszenie absencji chorobowej i powypadkowej,
  • poprawa warunków pracy i wydajno?ci pracowników,
  • wzrost zaufania firm ubezpieczeniowych i organów kontrolnych,
  • stworzenie pozytywnego wizerunku przedsi?biorstwa na rynku,
  • wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie si? z organizacj?.
 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02