Systemy Zarz?dzania Bezpiecze?stwem i Jako?ci? ?ywno?ci

HACCPSystem HACCP

System HACCP stworzony zosta? w USA w latach 60-tych na potrzeby lotów kosmicznych. Z czasem znalaz? swoje zastosowanie w sferze cywilnej. Zosta? on utworzony w celu zapewnienia jako?ci zdrowotnej produktów spo?ywczych; gwarancji produkcji ?ywno?ci na takim poziomie, i? jej spo?ycie nie b?dzie stanowi?o zagro?enia dla zdrowia lub ?ycia konsumenta. Jest rekomendowany przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narz?dziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji oraz przetwarzania ?ywno?ci. Jest to system prewencyjny, s?u??cy do minimalizowania ryzyka zagro?e? fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Najistotniejsze elementy systemu HACCP to:

 • identyfikacja mog?cych pojawi? si? zagro?e?,
 • ocena ich istotno?ci,
 • oszacowanie ryzyka (prawdopodobie?stwa) ich wyst?pienia,
 • okre?lenie metod ich ograniczenia.

Wdro?enie tego systemu musi by? poprzedzone wdro?eniem zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice).

ISO 22000:2005

System zarz?dzania bezpiecze?stwem ?ywno?ci.

ISO 22000 jest mi?dzynarodow? norm? opracowan? jako harmonizacja na skal? globaln? wymaga?, dotycz?cych zarz?dzania bezpiecze?stwem ?ywno?ci dla wszystkich firm, w??czonych w ?a?cuch ?ywno?ciowy. Norma ISO 22000 jest mo?liwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpo?rednio lub po?rednio uczestnicz?ce w ?a?cuchu ?ywno?ciowym, tj. producentów ?ywno?ci, pasz, zbó?, dodatków do ?ywno?ci, rolników, firmy ?wiadcz?ce us?ugi ?ywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy ?wiadcz?ce us?ugi porz?dkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposa?enia, ?rodków do mycia i higieny, materia?ów opakowaniowych oraz innych materia?ów, które maj? kontakt z ?ywno?ci?. ISO 22000 w sposób globalny ujmuje wymagania z zakresu bezpiecze?stwa ?ywno?ci, a które zawarte s? w Codex Alimentarius, Dobrych Praktykach, normach krajowych oraz mi?dzynarodowych standardach sieciowych (IFS, BRC).
Korzy?ci z wdro?enia ISO 22 000 s? po??czeniem tych przedstawionych przy normie ISO 9001 oraz HACCP.

Standard IFS

International Food Standard

IFS (International Food Standard) to jednolity, mi?dzynarodowy standard bezpiecze?stwa opracowany dla wszystkich producentów ?ywno?ci i uczestników ?a?cucha ?ywno?ciowego. W szczególno?ci obowi?zuje handlowców detalicznych, produkuj?cych pod mark? hipermarketów, marketów. Standard opracowany zosta? w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na ca?ym ?wiecie przez 65% podmiotów, które zajmuj? si? handlem ?ywno?ci?. IFS jest najwa?niejszym standardem dla dostawców ?ywno?ci du?ych sieci handlowych.

Korzy?ci zwi?zane ze stosowaniem standardu IFS:

 • spe?nienie wszelkich wymogów w zakresie bezpiecze?stwa, jako?ci i zgodno?ci produktów we wszystkich obszarach przedsi?biorstwa,
 • otwarcie drogi do wspó?pracy z sieciami handlowymi,
 • wzmocnienie zaufania klientów oraz sprzedawców odno?nie do bezpiecze?stwa i jako?ci wyrobu,
 • ograniczenie czasu i kosztów poprzez unikni?cie wielokrotnych audytów ze strony ró?nych odbiorców, a w szczególno?ci przez sieci handlowe,
 • zapewnienie ci?g?ego doskonalenia jako?ci, higieny i bezpiecze?stwa produktu,
 • obni?enie kosztów poprzez systematyczne dzia?ania zapobiegawcze,
 • wy?sze bezpiecze?stwo produktu

Standard BRC

BRC jest to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium, reguluj?ce wymagania stawiane zak?adom spo?ywczym, które dostarczaj? ?ywno?? hipermarketom. Standard BRC zyska? znacz?ce mi?dzynarodowe uznanie w zakresie tre?ci, formy oraz przydatno?ci systemu. Standard BRC pozwala wyeliminowa? czasoch?onne, uci??liwe kontrole dostawców przeprowadzane przez przedstawicieli hipermarketów w celu zapewnienia dystrybuowanym produktom jednolitej jako?ci na zadowalaj?cym poziomie. Posiadanie przez zak?ad certyfikatu zgodno?ci ze standardem BRC, wydanego przez jednostk? niezale?n?, jest dla nas sygna?em, ?e zak?ad pozytywnie przeszed? szczegó?ow? inspekcj? i spe?ni? w sposób zadowalaj?cy wszystkie wymagania zawarte w powy?szym dokumencie. Tym samym dostarczana ?ywno?? jest bezpieczna i zgodna z wymaganym poziomem jako?ci.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02