Zakładowa Kontrola Produkcji

zkp System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG. Jego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności. Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami.

 

Korzyści ze stosowania ZKP:

  • poprawa jakości wyrobów,
  • zapewnienie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi i normami,
  • stabilność parametrów procesu produkcyjnego i powtarzalność wyrobu finalnego,
  • kontrola kosztów produkcji,
  • lepsza organizacja produkcji,
  • stały nadzór nad dostawcami surowców.

Ocena zgodności dotyczy m.in.:
betonu towarowego, galanterii betonowej, kruszyw mineralnych, styropianu, kręgów betonowych, nadproży, kostki brukowej.

Oferujemy Państwu opracowanie dokumentacji ZKP, wdrożenie oraz przeprowadzenie badań w notyfi kowanej jednostce, jeśli jest to wymagane.
W celu sprawdzenia jaki system oceny zgodności należy zastosować dla Państwa produktów prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02