Zak?adowa Kontrola Produkcji

zkp System Zak?adowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG. Jego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez wzgl?du na stosowany system oceny zgodno?ci. Zak?adowa Kontrola Produkcji oznacza sta?? wewn?trzn? kontrol? produkcji prowadzon? przez producenta. Jej stosowanie ma zapewnia? zgodno?? w?a?ciwo?ci wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi warto?ciami.

 

Korzy?ci ze stosowania ZKP:

  • poprawa jako?ci wyrobów,
  • zapewnienie zgodno?ci wyrobu z wymaganiami prawnymi i normami,
  • stabilno?? parametrów procesu produkcyjnego i powtarzalno?? wyrobu finalnego,
  • kontrola kosztów produkcji,
  • lepsza organizacja produkcji,
  • sta?y nadzór nad dostawcami surowców.

Ocena zgodno?ci dotyczy m.in.:
betonu towarowego, galanterii betonowej, kruszyw mineralnych, styropianu, kr?gów betonowych, nadpro?y, kostki brukowej.

Oferujemy Pa?stwu opracowanie dokumentacji ZKP, wdro?enie oraz przeprowadzenie bada? w notyfi kowanej jednostce, je?li jest to wymagane.
W celu sprawdzenia jaki system oceny zgodno?ci nale?y zastosowa? dla Pa?stwa produktów prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02