Zarz?dzanie Jako?ci? w Zak?adach Opieki Zdrowotnej

zozNorma ISO 9001 zdoby?a w ostatnich latach bardzo du?? popularno?? w Zak?adach Opieki Zdrowotnej. System Wdra?any jest w zarówno w placówkach prywatnych jak i publicznych, oferuj?cych ró?ny zakres opieki medycznej.

Najcz?stsze powody wdro?e? w ZOZ to:

- dodatkowa punktacja ze strony NFZ,
- ch?? zapewnienia ochrony przed roszczeniami ze strony Pacjentów,
- eliminacja nieprawid?owo?ci wynikaj?cych podczas kontroli,
- poprawa organizacji placówki w wielu obszarach,
- reorientacja podej?cia: Pacjent jako Klient.

 

Wdra?aj?c system zarz?dzania jako?ci? w ZOZ k?adziemy nacisk na:

- rozwi?zywanie problemów z rejestracj? Pacjentów,
- post?powanie z konfliktowym i roszczeniowym Pacjentem,
- zasady prowadzenia, archiwizacji i wydawania dokumentacji medycznej,
- w?a?ciwe post?powanie z odpadami medycznymi,
- opracowanie procedur i standardów post?powania,
- komunikacj? wewn?trzn?,
- nadzór nad posiadan? infrastruktur?,
- uzyskanie zgodno?ci ZOZ z przepisami prawa oraz wymaganiami kontraktowymi NFZ,
- bezpiecze?stwo i higien? pracy,
- obni?enie kosztów materia?owych,
- zapewnienie skuteczno?ci procesów specjalnych takich jak: sterylizacja, na?wietlenie lampami UV.

 

UWAGA: Zgodnie z obowi?zuj?cym stanem prawnym obowi?zek wdro?enia Systemu Zarz?dzania Jako?ci? maj? jednostki, w których wyst?puje promieniowanie jonizuj?ce, tj. m.in. Pracownie RTG, Mammografii.

Ponad 100 wdro?e? w Zak?adach Opieki Zdrowotnej. Jeste?my liderem w Polsce!

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02