Znak CE

CE Znak "CE" wprowadzony zosta? w Unii Europejskiej w ramach Nowego Podej?cia, w celu harmonizacji przepisów technicznych. Nowe Podej?cie umo?liwi?o ujednolicenie ró?norodnych krajowych uregulowa? w dziedzinie bezpiecze?stwa wyrobów przemys?owych, a tym samym swobodny przep?yw towarów pomi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi Unii.

Oznakowanie CE jest form? deklaracji producenta, ?e jego wyrób spe?nia wymagania wszystkich, maj?cych do niego zastosowanie, dyrektyw Nowego Podej?cia. Od dnia wst?pienia Polski do Unii Europejskiej obowi?zkowe sta?o si?, równie? w naszym kraju, umieszczanie oznakowania "CE" na wyrobach. Pragn?c sprzedawa? wyrób w krajach cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, trzeba zadba? o zgodno?? tego wyrobu z dyrektywami. Dotyczy to tak?e producentów, którzy zamierzaj? eksportowa? swoje wyroby na rynki krajów cz?onkowskich Unii.

Wykaz norm wskazuj?cych wyroby, które podlegaj? oznaczeniu CE:

 • Aktywne Implanty Medyczne
 • D?wigi
 • Jachty
 • Emisja ha?asu w ?rodowisku przez urz?dzenia
 • przeznaczone do u?ytku poza pomieszczeniami
 • Kompatybilno?? elektromagnetyczna
 • Maszyny
 • Materia?y wybuchowe do u?ytku cywilnego
 • Nieautomatyczne urz?dzenia wa??ce
 • Niskonapi?ciowe urz?dzenia
 • Proste zbiorniki ci?nieniowe
 • Sprawno?? energetyczna ch?odziarek i zamra?arek
 • Sprawno?? energetyczna kot?ów wodnych
 • ?rodki ochrony indywidualnej
 • Urz?dzenia do u?ytku w atmosferach wybuchowych
 • Urz?dzenia ci?nieniowe
 • Urz?dzenia gazowe
 • Urz?dzenia medyczne
 • Urz?dzania w diagnostyce in vitro
 • Urz?dzania linowe do przewozu osób
 • Wyroby budowlane
 • Zabawki

W celu szczegó?owego okre?lenia czy Pa?stwa wyrób podlega oznaczeniu prosimy o kontakt.

 
 
 
zapytanie ofertowe...
TEL: 056 653 92 92
FAX: 056 621 08 02